Танилцуулга - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content
ТАНИЛЦУУЛГА
Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар нь 23 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Мэргэжил арга зүйн хэлтэс, Захиргаа, удирдлагын  хэлтэс гэсэн бүтэцтэйгээр ажиллаж, УИХ, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, боловсролын байгууллагыг төрийн болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж  байна.
1.   Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга: Г.Амантай
2.   Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн дарга, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: А.Еркегүл
3.   Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга: Р.Серикбол
4.   Статистик мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн: Ш.Сайрангүл
5.   Физик, газар зүйн боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: С.Ерия
6.   Казах хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: И.Асемгүл
7.   Биеийн тамирын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Х.Заманбек
8.   Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: У.Ботакөз
9.   Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: К.Серикгүл
10. Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Аяужан
11. Математик, МТ-ийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Х Азатбек
12. Насан туршийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: З.Нургүл
13. Хими, биологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: М.Сержан
14. Түүх, нийгмийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Х.Серикбол
15. Дүрслэх урлаг, дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Клара
16. Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн: Ж.Толганай
17. Нягтлан бодогч: Н.Мухтар
18. Нярав: Е.Марат
19. Архивч: Х.Дамеш
20. Нарийн бичгийн дарга: Б.Уранцэцэг
21. Жолооч: Х. Бердибек
22. Өдрийн жижүүр: Т.Мадет
23. Үйлчлэгч: С.Ажар
Back to content